WU logoEUBA logoinits logo

Inštrukcie pre zadanie


Pôsobíte v oblasti vývoja hi-tech produktov, materiálov, patentových riešení, inovácií, špecifických produktov?
Chcete testovať trhovú akceptáciu vaších produktov a získať spolupracovníka, ktorý pomôže presadzovať vaše inovácie na trhu?
Zapojte študentov vyšších ročníkov už počas štúdia do riešenia vaších záujmov na trhu!
Zadajte im tému diplomovej práce vo vašom odvetví!
Formulár na stiahnutie: 0-zadaniedp.pdf

Aktuálne diplomové práce


Na Obchodnej fakulte EU v Bratislave sa už systematicky realizujú diplomové práce v oblasti hi-tech marketingu, primárne zamerané na B2B produkty s akcentom na analýzu trhovej akceptácie inovačných technológií (TAM) a následného návrhu na business model:

Témy riešených prác:
1. Inteligentné textílie ako nová výzva pre textilný a odevný priemysel (Smart Textilie as a new chalange for the mode industry)
2. Stratégia papierenského priemyslu SR v kontexte inovačných elektronických dátových technológií (The new strategy of paper industry SR in the context of innovative electronic data technologies)
3. Marketing hi-tech produktu - iHouse control pre vybraný cieľový trh (Marketing study of the iHouse Technology)
4. Marketingový motivačný systém v oblasti separácie odpadov - koncept technologického a evidenčného systému na podporu separácie PET fliaš (Marketing innovation for the technological support of PET waste separation)
5. Marketingová stratégia na inovačnú informačno-komunikačnú technológiu - mobile interface na komunikáciu študentov VŠ s akademickými informačnými systémami (Mobil interface for stundets user friendly communication with academic information systems)
6. Healthy.ly - ultraprenosné zariadenie pre monitoring zdravia (Healthy.ly - marketing study for the market acceptance of the personally urine monitoring device)

Výskumné úlohy


Prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium OF EU v Bratislave a Cezhraničné HiTECH centrum vypisujú
výberové konanie na riešenie parciálnej časti medzinárodného výskumného projektu Cezhraničné HiTECH centrum

Tvorba a testovanie modelu komercializácie v oblasti robotiky (interný projekt)

Bližšia špecifikácia projektového zadania
Interný projekt Tvorba a testovanie modelu komercializácie v oblasti robotiky je parciálnou súčasťou riešeného medzinárodného projektu Cezhraničné HiTECH centrum. Realizácia interného projektu bude prebiehať v dvoch fázach: fáza prípravy metodiky (fáza 1), fáza testovania (fáza 2). Fáza 1 bude spočívať v torbe ekonomicko-matematického modelu, ktorý poskytne relevantné a profesionálne posúdenie možností komercializácie produktu s určením optimálneho rozhodnutia o umiestnení na trhu v podmienkach SR. Model bude v sebe zahŕňať štruktúru merateľných ekonomických a marketingových ukazovateľov, ktorá sa stane základom pre jednoznačne vypovedateľnú analýzu trhovej akceptácie a následnej obchodovateľnosti produktu. Objektom skúmania bude produkt – robot. Bližšie odborné informácie o technických a úžitkových vlastnostiach produktu sú obsahom prílohy. Fáza 2 bude testovať uplatnenie navrhnutého modelu v praxi spoločnosti Železnice SR (ŽSR). Výsledkom bude posúdenie komerčného uplatnenia „robota“ v ŽSR. Pridanou hodnotou riešenia zadaného projektu je návrh ďalšieho reálneho testovacieho prostredia v SR, v ktorom prebehne súbežná testovacia fáza. Práce pri realizácii projektu budú čiastočne prebiehať v kooperácii s rakúskymi partnermi, preto je potrebná znalosť nemeckého, resp. anglického jazyka.

Časový harmonogram
Konečný termín prihlásenia do schémy interného projektu: 23. 4. 2012
Realizácia projektu:
Fáza 1: 1. 5. 2012 – 1. 7. 2012
Fáza 2: 10. 9. 2012 – 30. 10. 2012

Určenie
Výzva je určená všetkým tvorivým pracovníkom OF EU v Bratislave a študentom druhého a tretieho stupňa štúdia. Projekt je možné realizovať i interdisciplinárne v súčinnosti s ďalším spoluriešiteľom (oblasť matematiky, informatiky).

Výhody pre riešiteľa

  • Účasť v riešiteľskom kolektíve medzinárodného výskumného projektu Cezhraničné HiTECH centrum
  • Honorovaný výkon tvorivých prác v oboch fázach riešenia projektu


Podávateľ žiadosti o účasť na riešení projektu vypíše priložený formulár žiadosti a doručí ho do 23.4. 2012 na Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium OF EU v Bratislave. Vybratí uchádzači budú pozvaní na výberové konanie, v rámci ktorého predstavia svoj zámer riešenia zadaného projektu. Výsledky výberového konania budú oznámené do 30. 4. 2012.
v-robotika01-priloha2.pdf
v-robotika01-priloha1-prihlas.pdf


N00092 ETC Projekt SK - AT hi-tech center in der grenzüberschreitenden Region

logo EU-ERDF logo SK-AT


Impressum/Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz: Inhaber der Website ist das Institut für Angewandte Physik der TU Wien, 1040 Wien. Es gilt der Haftungsausschluss der TU Wien.

sk/diplomova_prace.txt · Last modified: 2012-07-19 10:09 by filo